099-365-5442

วีซ่าจีน

ก่อนไปยื่นขอวีซ่าจีน คุณควรเตรียมเอกสารให้พร้อม! โดยมีรายละเอียดและขั้นตอนที่จะทำให้ได้วีซ่า ดังนี้

เอกสารและข้อมูลที่ต้องเตรียมยื่นวีซ่า มีดังนี้

1. แบบฟอร์มคำร้องขอวีซ่า (หนังสือเดินทางอเมริกัน/คนอเมริกัน ใช้แบบฟอร์มนี้ 2 ชุด)

2. หนังสือเดินทาง (Passport) ต้องมีอายุไม่น้อยกว่า 6 เดือนนับจากวันเดินทาง และ ต้องมีหน้าว่างเหลืออย่างน้อย 2 หน้า

3. ใบจองตั๋วเครื่องบิน

4. ใบจองที่พัก/ใบจองโรงแรม

5. หนังสือเชิญ จากบริษัท หรือ หน่วยงานที่ประเทศจีน พร้อมลายเซ็นและตราประทับ (เรียกสั้นๆว่าจดหมายตราแดง)
สำหรับเจ้าของธุรกิจ ให้นำใบจดทะเบียนการค้ามาด้วย (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

6. หนังสือรับรองการทำงานระบุ วัตถุประสงค์ในการเดินทาง (เฉพาะวีซ่าธุรกิจ)

7. รูปถ่ายสี พื้นหลังต้องเป็นสีขาวเท่านั้น ไม่มีขอบ และถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 48 x 33มม. กว้างส่วนศีรษะ 15มม. ถึง 22มม., ความสูงส่วนศีรษะ 28มม. ถึง 33มม. หน้าตรง เปิดหู ไม่หลับตา พิมพ์ลงบนกระดาษสำหรับรูปถ่ายเท่านั้น จำนวน 2 ใบ ในการยื่นวีซ่าทุกประเภท (ให้ใช้คลิปหนีบมา ข้างหลังพาสปอร์ต อย่าให้รูปเป็นรอยเด็ดขาด)

เด็กต่ำกว่า 18 ปี เดินทางกับพ่อ และ แม่ เพิ่ม

8.1 สำเนาสูติบัตร (เด็กอายุต่ำกว่า 5 ปี ต้องยื่นสูติบัตรตัวจริงด้วย) เขียนชื่อภาษาอังกฤษต่อท้ายชื่อ พ่อ, แม่, ลูก
8.2 สำเนาบัตรประชาชน (เด็ก)
8.3 สำเนาทะเบียนบ้าน (เด็ก)
8.4 ใบเปลี่ยนชื่อ นามสกุล(ถ้ามี)
กรณีเดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.5 สำเนาทะเบียนบ้านของ พ่อ และ แม่
8.6 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศกับพ่อ หรือแม่ฝ่ายหนึ่ง ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กรณีไม่ได้เดินทางกับพ่อ หรือ แม่ นอกจากข้างต้นแล้วให้เพิ่ม
8.7 หนังสือยินยอมให้บุตรเดินทางไป ต่างประเทศ กับผู้อื่น ระบุความสัมพันธ์ ต้องเป็นหนังสือที่ออกโดย หน่วยงานราชการ เท่านั้น

กฏการใช้รูปถ่าย สำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 

-ห้ามยิ้ม
-ต้องเห็นหู
-พื้นหลังขาวเท่านั้น
-ห้ามใส่เสื้อสีขาว (เทา หรือ สีอ่อน)
-รูปขนาด 48 มม. x 33 มม.
-ถ่ายหน้าตรง
-ห้ามใส่แว่นตาสีดำ
-คนมุสลิมเปิดเห็นใบหน้า
-ห้ามใส่หมวก
-ห้ามสวมเครื่องประดับ

ผู้เดินทาง เป็นคนไทย สามารถยื่นวีซ่าแทนได้ กรณีเคยมีการยื่นวีซ่าเข้าประเทศจีนมาก่อนแล้ว ต้องมีหน้าวีซ่าแบบล่าสุด ที่เคยยื่นขอตั้งแต่ กุมภาพันธ์ 2566 เท่านั้น
ชาวต่างชาติ ท่องเที่ยว ยื่นแทนไม่ได้
ชาวต่างชาติ ติดต่อธุรกิจ ยื่นวีซ่าแทนได้

  • ชาวต่างชาติที่ไม่มี ใบอนุญาตทำงาน หรือ ใบถิ่นที่อยู่ระยะยาว ในประเทศไทย ถ้าต้องการจะยื่นวีซ่า ต้องรอให้สถานทูตพิจารณา อย่างน้อย 1 เดือน

อัตราค่าบริการสำหรับยื่นขอวีซ่าประเทศจีน 


สถานเอกอัครราชทูต สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนจีน ประจำประเทศไทย

57 ถ.รัชดาภิเษก ห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทร 02-245-7044 อีเมล์ chinaemb_th@mfa.gov.cn
เว็บไซต์ th.china-embassy.org

ศูนย์รับยื่นคำร้องขอวีซ่าจีน 1550 อาคารธนภูมิ ชั้น5 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กทม 10400 โทร 02-207-5888, 02-207-5999
site: www.visaforchina.org

เวลา: จันทร์ -ศุกร์ (หยุดวันเสาร์ – อาทิตย์และวันหยุดราชการ)
ยื่นคำร้อง :9:00- 15:00 น. (คำร้องด่วน และด่วนพิเศษ ยื่นก่อน 10.50 น.)
รับวีซ่า: 9:00-16:00 น. (คำร้องด่วนพิเศษ สามารถรับเอกสารคืนได้หลังเวลา 15.30 น.)

กรอกรายละเอียดทริปของคุณ

ติดต่อทาง Line

Khobfahtravel

ให้เราช่วยเหลือคุณ

จันทร์ - ศุกร์ : 09.00 - 18.00 น.
เสาร์ : 09.00 - 15.00 น.
อาทิตย์ : หยุดทำการ