099-365-5442

SL-TPE15 TAINAN TAIPEI ALISHAN 6D4N
รหัสทัวร์ : KFTR240398

แชร์โปรแกรมนี้ :

นั่งรถไฟโบราณอาหลีซาน,ล่องเรือทะเลสาบ,ช้อปปิ้งซีเหมินติง

6 วัน

4 คืน

เริ่มเพียง

13999 บ.

ทั้งหม