099-365-5442

ตั๋วข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (Lion Air Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (Lion Air Government Ticket)

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบิน ไลอ้อนแอร์ (LION AIR GOVERNMENT) 

บัตรโดยสารสำหรับข้าราชการ หน่วยงานภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอิสระตามรัฐธรรมนูญและหน่วยงานปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานราชการที่ได้มีการประกาศตามราชกิจจานุเบกษา ให้เป็นหน่วยงานราชการ หรือเทียบเท่าหน่วยงาราชการ รวมถึงพนักงานราชการ, ลูกจ้างประจำ, ลูกจ้างชั่วคราวของหน่วยงานนั้นๆ ที่มีบัตรประจำตัวโดยออกจากหน่วยงานต้นสังกัดนั้นๆ ใช้ยื่นแสดงเพื่อรับสิทธิ์ โดยบัตรดังกล่าวจะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ยื่นรับสิทธิ์รวมถึงวันเดินทาง

 

** รับจองตั๋วกรุ๊ป ตั๋วเดินทางเป็นหมู่คณะ ทั้งในนาม ส่วนตัว นิติบุคคล องค์กร ทั้งภาครัฐ และเอกชน **

กดคลิกลิ้งค์ เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

QR Code สำหรับสแกน เพื่อทำจอง ตั๋วข้าราชการ ผ่านเจ้าหน้าที่

Line ID : @Ticketing

ราคาตั๋วบัตรโดยสาร ตั๋วข้าราชการ สายการบิน ไลอ้อนแอร์

📌ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ 📌

Lion Air Government Ticket

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***


📌ราคาบัตรโดยสารสำหรับกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ ช่วงวันหยุดยาว และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ 📌

Lion Air Government

*** อัตราค่าโดยสารนี้ รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีสนามบินแล้ว ***


🎉สิทธิพิเศษสำหรับลูกค้า กลุ่มข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ

  • ฟรี สัมภาระถือขึ้นเครื่อง 7 กิโลกรัม
  • ฟรี สัมภาระโหลดใต้เครื่อง 45 กิโลกรัม
  • ฟรี สัมภาระอุปกรณ์กีฬา 20 กิโลกรัม **สำหรับเส้นทางน่าน สามารถรับนำ้หนักสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่อง และอุปกรณ์กีฬารวมกันได้สูงสุด 15 กิโลกรัม และสามารถถือสัมภาระขึ้นเครื่องได้ไม่เกิน 7 กิโลกรัม (ไม่สามารถซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพิ่มได้)
  • ฟรี แก้ไขชื่อผู้โดยสารได้ 1 ครั้งภายใต้เงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบิน
  • ฟรี เปลี่ยนแปลงการเดินทางเที่ยวบิน และวันที่เดินทางได้ไม่จำกัดจำนวนครั้ง
  • สิทธิพิเศษเลือกที่นั่งโซนหน้า
  • ฟรี บริการขนมและนำ้ดื่ม
  • บริการเรียกขึ้นเครื่องเป็นลำดับแรก
*** ทางสายการบินขอสงวนสิทธิ์ ในการงดให้บริการอาหารว่างและนํ้าดื่มฟรี ในกรณีที่ท่านสำรองที่นั่งน้อยกว่า 48 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางแต่ท่านยังคงได้รับสิทธิพิเศษกรณีอื่นๆ ได้ตามปกติ ***

📌เงื่อนไข และ ข้อกำหนด

  • ขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงผู้เดินทาง ไม่ว่าในกรณีใดๆทั้งสิ้น
  • การเปลี่ยนแปลงการเดินทาง โดยหากวันที่เปลี่ยนแปลงตรงกับวันหยุดนักขัตฤกษ์ และช่วงที่มีอัตราการเดินทางสูง ตามที่สายการบิน ฯ กำหนด ผู้โยสารจะต้องชำระค่าธรรมเนียมการเปลี่ยนวันเดินทาง และชำระค่าส่วนต่างของตั๋วที่เพิ่มขึ้นจากบัตรโดยสารเดิมทุกท่าน
  • ไม่สามารถแจ้งเปลี่ยนแปลงภายใน 5 ชั่วโมงก่อนกำหนดเดินทาง และการขอคืนเงินสามารถทำได้ภายใต้เงื่อนไขของทางบริษัทฯ และเงื่อนไขของทางสายการบิน
  • กรณีการเปลี่ยนแปลงเที่ยวบิน หรือยกเลิกเที่ยวบินโดยสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามเงื่อนไข และข้อกำหนดของสายการบินฯ
  • การสำรองที่นั่งในแต่ล่ะครั้ง ขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่าง ในแต่ล่ะเที่ยวบินที่ผู้โดยสารทำจองอาจจะไม่มีให้บริการในบางเที่ยวบิน
  • เมื่อการสำรองที่นั่งได้รับการยื่นยันแล้ว หากผู้โดยสารประสงค์จะยกเลิกหรือขอคืนเงิน สามารถทำได้ภายในเงื่อนไข และข้อกำหนดของบริษัท และทางสายการบิน
  • ผู้โดยสารกลุ่มลูกค้าข้าราชการ และพนักงานรัฐวิสาหกิจ จะไม่สามารถซื้อนํ้าหนักสัมภาระเพิ่มได้ หากนํ้าหนักสัมภาระสำหรับโหลดใต้ท้องเครื่องเกิน 45 กิโลกรัม จะต้องเสียค่าธรรมเนียมตามที่สายการบินฯกำหนด
  • ทางสายการบินเป็นผู้จัดที่นั่งด้านหน้าให้กับผู้โดยสาร โดยขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ล่ะเที่ยวบิน ซึ่งสามารถดำเนินการได้ที่เคาน์เตอร์เช็คอินก่อนเดินทางเท่านั้น โดยลำดับแถวที่นั่งขึ้นอยู่กับจำนวนที่นั่งว่างในแต่ล่ะเที่ยวบิน
  • ผู้โดยสารต้องปฏิบัติตามกฎ และข้อกำหนดของทางสายการบิน
  • ทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเส้นทางการบินในทุกกรณี
  • ทางบริษัทฯ และทางสายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคา ข้อกำหนด และเงื่อนไขกำหนดการ หรือตารางการบิน โดยไม่แจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • กรณีที่นั่งในขณะนั้นเกินที่ระบุไว้ในเงื่อนไขข้างต้น หรือกรณีอื่นๆ สายการบินฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้พิจารณาเป็นรายกรณี

📌หมายเหตุ

บัตรโดยสาร ข้าราชการ หรือ บัตรพนักงานรัฐวิสาหกิจ ที่สามารถใช้รับสิทธิ์ได้จะต้องไม่หมดอายุ ณ วันที่ ทำจอง หรือวันที่เดินทาง ยกเว้น! บางหน่วยงานราชการที่บัตรไม่กำหนดวันหมดอายุในบัตร แต่สามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นข้าราชการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จริงในสมัยนั้น เช่น ส.ส. ส.ว หรือ สมาชิกองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น เป็นต้น ฯลฯ และผู้เดินทางต้องแสดงบัตร ข้าราชการหรือบัตรพนักงานรัฐ รัฐวิสาหกิจ ฯลฯ ทุกครั้งที่เดินทาง กรณีอื่นๆนอกเหนือจากที่กล่าวมาข้างต้น ทุกกรณีสายการบินฯ และบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขของสายการบินเป็นผู้พิจารณา
สแกน QR Code หรือ กดลิ้งค์ เพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่
 
ขอบฟ้า ทราเวล ติดต่อง่าย ติดต่อไว
☎️ ทีมงานคุณภาพ ขอบฟ้า ทราเวล
 
   ? 099-365 5442
┏──────────────────────────┓
ทางไปจองจ้า ? https://lin.ee/fWQ1W2s
┗──────────────────────────┛
ใบอนุญาตนำเที่ยว เลขที่ 31/01065
E-mail : info@khobfahtravel.com
Line ID : @Ticketing

วันเวลาทำการ

/ จันทร์-ศุกร์ : 09.00 น. – 18.00 น.

/ วันเสาร์ : 09.00 น. – 15.00 น.

X หยุดทุกวันอาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์

 เรามีโปรแกรมทัวร์อื่นๆ ให้เลือกมากที่สุด ไม่ว่าจะเป็น…..ทัวร์จีน | ทัวร์ญี่ปุ่น | ทัวร์พม่า | ทัวร์เกาหลี | ทัวร์ยุโรป | ทัวร์ตุรกี | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์มัลดีฟส์ | ทัวร์ฮ่องกง | ทัวร์อินเดีย | ทัวร์ไต้หวัน | ทัวร์ลาว | ทัวร์จอร์เจีย   

บทความท่องเที่ยวอื่นๆ

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินนกแอร์ (N

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

ตั๋วหลอก การจองตั๋วเครื่องบินสำหรับยื่นวีซ่า หรือ ใบจอง […]

พฤษภาคม 24, 2024

| By chitsanupong

  ตั๋วข้าราชการ และ พนักงานรัฐวิสาหกิจ สายการบินแอ